Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

LISTA INSTRUKTORÓW WOPR UPRAWNIONYCH

DO PROWADZENIA SZKOLEŃ I NADAWANIA

STOPNI WOPR W ROKU 2017

 1. NOWAK Wacław – Nr Służb. 279
 2. HILSZER Jan – Nr Służb. 480
 3. JERYNKICZ Stefan – Nr Służb. 481
 4. CHWALCZUK Waldemar – Nr Służb. 519
 5. ŚCIBOR Józef – Nr Służb. 542
 6. RISTER Zbigniew – Nr Służb. 553
 7. LEWANDOWSKI Grzegorz – Nr Służb. 586
 8. DUSZEWICZ Jerzy – Nr Służb. 604
 9. BARTKOWIAK Roman – Nr Służb. 711
 10. KOWALSKI Mirosław – Nr Służb. 813
 11. JEŻ Arkadiusz – Nr Służb. 825
 12. WOJCIECHOWSKI Paweł – Nr Służb. 827
 13. MŁODOŻENIEC Roman – Nr Służb. 836
 14. BARTKOWIAK Tomasz – Nr Służb. 837
 15. KASPERCZAK Marek – Nr Służb. 906
 16. SĘDŁAK Tomasz – Nr Służb. 968
 17. ORŁOWSKI Filip – Nr Służb. 1028
 18. ZAGAJEWSKI Piotr – Nr Służb. 1080
 19. FRĄCKOWIAK Marek – Nr Służb. 1161
 20. BESZTERDA Łukasz – Nr Służb. 1201

Szkolenia (kursy) na stopnie WOPR mogą być realizowane wyłącznie przez instruktorów wymienionych w niniejszym wykazie. Szkolenia te mogą być częścią szkolenia ratowników wodnych lub instruktorów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym tylko w przy spełnieniu następujących warunków:

 • jednostka WOPR organizująca szkolenie jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego
 • Instruktor WOPR spełnia kryteria osoby uprawnionej do prowadzenia szkolenia ratowników wodnych.

Zgodnie z opinią MSW, szkolenie ratowników wodnych o jakim mowa w Rozporządzeniu w sprawie szkoleń … ma być realizowane przez jeden podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego i nie przewidziana jest możliwość kontynuacji przerwanego szkolenia w innym uprawnionym podmiocie, pomimo takich samych programowo okresów szkolenia i przekazywanych w tych okresach treści nauczania – tzn. szkolenie ratowników wodnych lub instruktorów musi się rozpocząć i zakończyć w tym samym podmiocie.

Jednostka WOPR będąca podmiotem prowadzącym szkolenia ratowników wodnych może realizować te szkolenia z podziałem na okresy, semestry (np. w systemie szkolnym) i po każdym z tych okresów może następować planowa przerwa (wakacje, ferie). Nadawanie w trakcie tego szkolenia wewnętrznych stopni organizacyjnych – stopni WOPR, nie stoi w sprzeczności z przedmiotowym Rozporządzeniem w sprawie szkoleń … .                   Stopnie te nie mogą zmniejszać ani ograniczać godzin i treści szkolenia w odniesieniu do Ramowego Programu Szkolenia ratowników wodnych oraz Ramowego programu szkolenia instruktorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do Rozporządzenia w sprawie szkoleń...

Jednocześnie WOPR zaznacza, że szkolenie, po którym został nadany stopień WOPR, prowadzone przez Instruktora WOPR nie spełniającego wymogów kadry szkoleniowej, o których mówi Rozporządzenie w sprawie szkoleń … nie może być uznane za szkolenie (lub część szkolenia) ratowników wodnych lub instruktorów.

Posiadanie przygotowania pedagogicznego nie jest wymagane do prowadzenia szkolenia i egzaminowania na stopnie WOPR, natomiast jest niezbędne do prowadzenia szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie .

Na podstawie wyjaśnień Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 lipca 2015 (DWST-WKN.6102.318.2015DD) i Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28.04.2014 (DRiOL-NRGW-5503-66/2014)   o posiadaniu przygotowania pedagogicznego wymaganego od osób prowadzących szkolenia ratowników wodnych i instruktorów świadczą:

 • dyplom ukończenia studiów,
 • inny dokument wydany przez uczelnię,
 • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,
 • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z przepisami przez placówkę doskonalenia nauczycieli lub zakład doskonalenia nauczycieli.

uzyskane po nabyciu wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną − w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wymiarze zajęć nie mniejszym niż 150 godzin. I ten wymóg (150 godzin zajęć) jest akceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako przygotowanie pedagogiczne. Wymagane 150 godzin zajęć jest realizowane przez uprawnione podmioty (uczelnie, szkoły, ośrodki szkoleniowe) w różnych formach organizacji zajęć.

Powyższe oznacza, że odbycie zajęć (szkolenia, kursu) innych niż wymienione powyżej, tzn. krótszych lub nie zawierających elementów psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczególnej (co potwierdza program szkolenia) nie spełnia wymogu posiadania przygotowania pedagogicznego niezbędnego do prowadzenia szkolenia ratowników wodnych.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

 

You are not logged in.