Zostaliśmy oficjalnym partnerem kampani społecznej Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie
Zajrzyjcie na profil AZO zeby dowiedziec się więcej o tym jak bezpiecznie obchodzić się z alkoholem.

https://www.facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie/

LISTA INSTRUKTORÓW WOPR UPRAWNIONYCH do

PROWADZENIA SZKOLEŃ I NADAWANIA STOPNI

WOPR w ROKU 2017

NAZWISKO I IMIĘ

NR  INSTRUKTORA

WOJEWÓDZTWO

1. NOWAK  Wacław

279

Wielkopolskie

2. HILSZER  Jan

480

Wielkopolskie

3. JERYNKICZ  Stefan

481

Wielkopolskie

4. CHWALCZUK  Waldemar

519

Wielkopolskie

5. ŚCIBOR  Józef

542

Wielkopolskie

6. RISTER  Zbigniew

553

Wielkopolskie

7. LEWANDOWSKI  Grzegorz

586

Wielkopolskie

8. DUSZEWICZ  Jerzy

604

Wielkopolskie

9. BARTKOWIAK  Roman

711

Wielkopolskie

10. JEŻ  Arkadiusz

825

Wielkopolskie

11. WOJCIECHOWSKI  Paweł

827

Wielkopolskie

12. MŁODOŻENIEC  Roman

836

Wielkopolskie

13. BARTKOWIAK  Tomasz

837

Wielkopolskie

14. KASPERCZAK  Marek

906

Wielkopolskie

15. SĘDŁAK  Tomasz

968

Wielkopolskie

16. ZAGAJEWSKI  Piotr

1080

Wielkopolskie

17. FRACKOWIAK  Marek

1161

Wielkopolskie

18. BESZTERDA  Łukasz

1201

Wielkopolskie

     
     

Szkolenia (kursy) na stopnie WOPR mogą być realizowane wyłącznie przez instruktorów wymienionych w niniejszym wykazie. Szkolenia te mogą być częścią szkolenia ratowników wodnych lub instruktorów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym tylko w przy spełnieniu następujących warunków:

  • jednostka WOPR organizująca szkolenie jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa
  • wodnego Instruktor WOPR spełnia kryteria osoby uprawnionej do prowadzenia szkolenia ratowników wodnych.

Zgodnie z opinią MSW, szkolenie ratowników wodnych o jakim mowa w Rozporządzeniu w sprawie szkoleń … ma być realizowane przez jeden podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego i nie przewidziana jest możliwość kontynuacji przerwanego szkolenia w innym uprawnionym podmiocie, pomimo takich samych programowo okresów szkolenia i przekazywanych w tych okresach treści nauczania – tzn. szkolenie ratowników wodnych lub instruktorów musi się rozpocząć i zakończyć w tym samym podmiocie.

Jednostka WOPR będąca podmiotem prowadzącym szkolenia ratowników wodnych może realizować te szkolenia z podziałem na okresy, semestry (np. w systemie szkolnym) i po każdym z tych okresów może następować planowa przerwa (wakacje, ferie). Nadawanie w trakcie tego szkolenia wewnętrznych stopni organizacyjnych – stopni WOPR, nie stoi w sprzeczności z przedmiotowym Rozporządzeniem w sprawie szkoleń … . Stopnie te nie mogą zmniejszać ani ograniczać godzin i treści szkolenia w odniesieniu do Ramowego Programu Szkolenia ratowników wodnych oraz Ramowego programu szkolenia instruktorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do Rozporządzenia w sprawie szkoleń…

Jednocześnie WOPR zaznacza, że szkolenie, po którym został nadany stopień WOPR, prowadzone przez Instruktora WOPR nie spełniającego wymogów kadry szkoleniowej, o których mówi Rozporządzenie w sprawie szkoleń … nie może być uznane za szkolenie (lub część szkolenia) ratowników wodnych lub instruktorów.

Posiadanie przygotowania pedagogicznego nie jest wymagane do prowadzenia szkolenia i egzaminowania na stopnie WOPR, natomiast jest niezbędne do prowadzenia szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie .

Na podstawie wyjaśnień Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 lipca 2015 (DWST-WKN.6102.318.2015DD) i Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28.04.2014 (DRiOL-NRGW-5503-66/2014) o posiadaniu przygotowania pedagogicznego wymaganego od osób prowadzących szkolenia ratowników wodnych i instruktorów świadczą:

  • dyplom ukończenia studiów,
  • inny dokument wydany przez uczelnię,
  • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,
  • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z przepisami przez placówkę doskonalenia nauczycieli lub zakład doskonalenia nauczycieli.

uzyskane po nabyciu wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną − w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wymiarze zajęć nie mniejszym niż 150 godzin. I ten wymóg (150 godzin zajęć) jest akceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako przygotowanie pedagogiczne. Wymagane 150 godzin zajęć jest realizowane przez uprawnione podmioty (uczelnie, szkoły, ośrodki szkoleniowe) w różnych formach organizacji zajęć. Powyższe oznacza, że odbycie zajęć (szkolenia, kursu) innych niż wymienione powyżej, tzn. krótszych lub nie zawierających elementów psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczególnej (co potwierdza program szkolenia) nie spełnia wymogu posiadania przygotowania pedagogicznego niezbędnego do prowadzenia szkolenia ratowników wodnych.

Opublikował: Grzegorz Wojtkowiak

You are not logged in.